Stadgar

Stadgarna antagna 2009-09-09, senast ändrade 2010-01-28, 2012-03-30, 2013-06-14, 2016-05-06

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Open Umbrella.

§2 Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Växjö.

§3 Föreningsform

Föreningen är en ideell förening.

§4 Syfte

Föreningens syfte är att skapa mötesplatser och möjligheter för personer med olika kulturella bakgrunder och intressen.

§5 Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7 Medlemmar och medlemsavgift

Som medlem antas person som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att varje år betala föreningens medlemsavgift. Om medlemskapet är gratis sker istället varje år en skriftlig medlemsansökan till föreningen.

§8 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem.

§9 Avstängning och uteslutning av medlem

En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§10 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemsregister, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och ledamot. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

Styrelsen har också mandat under verksamhetsåret att ev. fyllnadsvälja styrelsens poster vid behov.

§11 Revisorer

För granskning av föreningens ekonomi och verksamhet väljs på årsmöte en eller två revisorer. En revisor får inte sitta i styrelsen. En revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§12 Valberedning

Valberedningen tillsätts av styrelsen inför varje årsmöte.

§13 Årsmöte

Årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att årsmötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar bjudas in till mötet minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på årsmötet:

1) Mötets öppnande

2) Mötets giltighet

3) Val av mötets ordförande

4) Val av mötets sekreterare

5) Val av två personer att justera protokollet

6) Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

7) Styrelsens ekonomiska berättelse för förra året

8) Revisorernas berättelse för förra året

9) Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

10) Årets verksamhetsplan

11) Årets budget och fastställande av medlemsavgift

12) Val av årets styrelse

13) Val av årets revisor

14) Övriga frågor

15) Mötets avslutande

§14 Extra årsmöte

Om styrelsen, revisorer vill eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen bjuda in till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta inbjudan. För att extra årsmöte ska vara giltigt måste föreningens medlemmar bjudas in minst två veckor i förväg. På extra årsmöte ska bara de ärenden som skrivits i inbjudan behandlas.

§15 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl finns kan en annan person utses att teckna föreningens firma.

§15-1 Banktjänster

Föreningens ordförande och kassör företräder föreningen i följande angelägenheter i Swedbank och samtliga dotterbolag i Swedbankkoncernen och undertecknar erforderliga handlingar:

• Att teckna avtal om Föreningspaket och däri ingående tjänster och produkter.

• Att var för sig öppna konton och disponera föreningens företagskonto för insättningar och uttag genom Internetbanken samt kontantuttag och disponering.

§16 Rösträtt

Endast närvarande medlem har rösträtt på ett årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§17 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas inte. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal sker lottning.

§18 Ändringar av stadgar

Stadgar kan bara ändras på årsmöte eller vid extra årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Om stadgeändring ska ske måste förslaget meddelas medlemmarna i inbjudan till mötet. I annat fall måste ändringen antas av alla närvarande röstberättigade medlemmar.

§19 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast läggas fram på årsmöte. Det måste framgå av inbjudan att upplösning av föreningen ska behandlas på årsmötet. Föreningen kan inte upplösas så länge alla närvarande röstberättigade medlemmar inte godkänner upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet enligt föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

Ladda ner filen (Pdf-version)